MU Hà Nội 2003

Khởi đầu một huyền thoại

Alpha test: 10h30 Ngày 08/12/2019 (Chủ Nhật)

Open Beta: 14h00 Ngày 10/12/2019